LM Vietnamese — VIỆT NAM ĐỨNG TRÊN VAI NHỮNG NGƯỜI KHỔNG LỒ

VIỆT NAM ĐỨNG TRÊN VAI NHỮNG NGƯỜI KHỔNG LỒ

VIỆT NAM ĐỨNG TRÊN VAI NHỮNG NGƯỜI KHỔNG LỒ

VIỆT NAM ĐỨNG TRÊN VAI NHỮNG NGƯỜI KHỔNG LỒ

Việt Nam, trong con mắt các nhà nghiên cứu chính trị thế giới, là trường hợp “vô cùng kỳ lạ”. Việt Nam, trong con mắt của đông đảo các nhà nghiên cứu chính trị thế giới, là một trường hợp “vô cùng kỳ lạ”. Một quốc gia bé nhỏ về diện tích, đông đảo về dân số, GDP đầu người chỉ tầm trung bình thấp, kinh tế chỉ đang phát triển, cũng không phải là quốc gia có những tiếng nói quyết định về mặt chính trị, cũng không có quyền lực mềm về tài nguyên. Việt Nam còn nằm...

Read more →